Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์


ข้อเท็จจริง

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันให้สิทธิบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ให้การสนับสนุน

การจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ติดป้ายโฆษณาในสนามแข่งขันหรือชุดแข่งขัน เพื่อเป็นการโฆษณาให้แก่

บริษัทหรือห้างร้านหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลอาชีพหรือทำการว่าจ้างให้โฆษณา

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการนี้จะต้องทำสัญญาการว่าจ้างโฆษณาด้วย กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธ์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ โดยทำ

สัญญาว่าจ้างโฆษณากับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้รับสิทธิให้ติดป้ายโฆษณาในสนามแข่งขันหรือ

ชุดแข่งขันกรณีถือได้ว่าเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการของบริษัทหรือห้างร้านหรือผลิตภัณฑ์ ให้

เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยชัดแจ้ง ค่าตอบแทนที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายไปเพื่อให้การ

สนับสนุนการจัดการแข่งขันดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ จึง

นำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65

ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/05538 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)