Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผล

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผล


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จำกัด ประกอบกิจการเป็นโฮลดิ้งคอมปานี บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญกิจการอื่นและมีทรัพย์สินให้เช่า รายได้หลักของกิจการจะเป็นเงินปันผลรับจากการถือหุ้นในบริษัทที่ไปลงทุน บริษัทฯ มีผลกำไรตลอดมา แต่ไม่เคยจ่ายเงินปันผล เนื่องจากนำเงินที่ควรจะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปขยายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังนำไปใช้หนี้เงินกู้ยืม ทำให้เงินกู้ยืมลดน้อยลง กรณีการนำเงินปันผลที่ควรจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปใช้ในกิจการก่อน แล้วกู้ยืมกลับมาใช้คืนเพื่อจ่ายปันผล ถือเป็นการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง เนื่องจากนำเงินในส่วนที่จ่ายเป็นเงินปันผลไปชำระหนี้กู้ยืมซึ่งมีการคิดดอกเบี้ยที่สูง และกู้ยืมมาเพื่อจ่ายเงินปันผลในดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า จึงถือเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายจ่ายโดยเฉพาะเป็นรายจ่ายโดยตรงเนื่องจากกิจการไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (3)(13) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีการกู้ยืมเงินมาเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการเพื่อหากำไร บริษัทฯ มีสิทธินำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/6542 ลงวันที่ 03 สิงหาคม 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)