Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิจากรายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิจากรายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย

แห่งหนึ่งเพื่อประกันรายได้ที่สูญเสียไปอันเป็นผลจากเครื่องจักรหยุดการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจาก

เกิดอุบัติเหตุกับทรัพย์สิน เครื่องจักร และอุปกรณ์ ซึ่งรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับชดเชยตามสัญญาประกันภัย

กรมสรรพากรไม่ถือว่าเป็นรายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ

จึงหารือว่าค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายเป็นรายปีตามสัญญาประกันภัยอันเป็นค่าใช้จ่ายที่

ก่อให้เกิดรายได้เงินชดเชยตามสัญญาประกันภัยนั้น บริษัทฯ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ

กำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี

แนววินิจฉัย

รายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย เป็นรายจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และประกัน

ความเสียหายอันเกิดจากการขาดรายได้ที่ควรจะได้รับในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น

รายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย จึงเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะ บริษัทฯ

ต้องนำรายจ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/7749 ลงวันที่ 06 สิงหาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)