Skip to Content

รายจ่าย/ผลเสียหาน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลเสียหายจากการลงทุน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลเสียหายจากการลงทุน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการให้เช่าสำนักงาน และลงทุนในบริษัทอื่น ได้นำเงินไปซื้อหุ้นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ในมูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ จึงบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุน เพื่อหวังผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ต่อมา บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ได้เลิกกิจการและมีการชำระบัญชี ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินค่าหุ้นคืนเป็นจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหุ้นที่ซื้อมา ทำให้มีผลขาดทุนมูลค่าหุ้นละ 80 บาท จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนจากเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (12) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

บริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในลักษณะการลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์มิใช่ซื้อมาเพื่อขาย จึงถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง เมื่อบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์เลิกกิจการและได้มีการชำระบัญชี มีผลทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับการคืนเงินตามมูลค่าหุ้นที่ลงทุนไป กรณีย่อมถือได้ว่า ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีสิทธินำผลขาดทุนจากการลงทุนดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(12) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องนำผลขาดทุนนั้นมาลงเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี แต่หากภายหลังบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นคืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ให้นำเงินที่ได้รับชำระนั้นมาลงเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้วย
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค. 0706/7526 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)