Skip to Content

รายจ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแนวทางปฏิบัติในการชำระภาษีอากรของสำนักงานผู้แทนนิติบุคคลต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแนวทางปฏิบัติในการชำระภาษีอากรของสำนักงานผู้แทนนิติบุคคลต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัทลูกค้าของท่านจดทะเบียนเป็นสำนักงานผู้แทนของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอน วัตถุประสงค์ของสำนักงานผู้แทนเพื่อจัดหาแหล่งซื้อสินค้าในประเทศไทย

ให้สำนักงานใหญ่และรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ในการ

ดำเนินกิจการของสำนักงานผู้แทนนั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า เงินเดือน ค่าโทรศัพท์ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้โอนมาให้ นอกจากนี้สำนักงานผู้แทนยังได้ติดต่อซื้อสินค้าประเภท

น้ำตาลจากบริษัทในประเทศไทย แต่การสั่งซื้อ การชำระเงิน ตลอดจนการจัดหาบริษัทขนส่งน้ำตาล

สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้นโดยไม่ผ่านสำนักงานผู้แทน จึงหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใน

การเสียภาษีและการจัดทำบัญชีของสำนักงานผู้แทน ดังนี้

1. สำนักงานผู้แทนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอะไรบ้างและต้องจัดทำบัญชีอย่างไรบ้าง

2. การซื้อและขายน้ำตาล ถือเป็นการซื้อ - ขายของสำนักงานผู้แทนหรือไม่ ถ้าใช่ต้องปฏิบัติ

อย่างไร

3. เงินที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ต้องถือเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีหรือไม่ และค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการต่าง ๆ ที่จ่ายไป สำนักงานผู้แทนต้องถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือไม่

4. สำนักงานผู้แทนได้จ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างแทนผู้จัดการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ เช่น ค่าเรียน

ภาษาไทย ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นเลขหมายอยู่ที่บ้านพักของผู้จัดการ ใช้สำหรับติดต่อ

สำนักงานใหญ่แต่มีบางส่วนเป็นการโทรส่วนตัวซึ่งแยกไม่ออก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ

สำนักงานผู้แทนได้หรือไม่ และต้องถือเป็นเงินได้ของผู้จัดการเพื่อนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ด้วย

หรือไม่

5. สำนักงานผู้แทนได้จ่ายค่าขนส่งในการส่งออกแทนสำนักงานใหญ่ไปจำนวนหนึ่งให้กับบริษัท

ผู้ขนส่งน้ำตาล ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้แทนได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (13)

แนววินิจฉัย

1. กรณีสำนักงานผู้แทนที่กระทำกิจการในประเทศไทยโดยให้บริการต่าง ๆ แก่

สำนักงานใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศนั้น มีลักษณะการปฏิบัติงานเหมือนกับสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ

ซึ่งมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอตั้งสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติและการทำงานใน

สำนักงานดังกล่าวไว้แล้ว และกรมสรรพากรได้ออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได้ และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติที่กระทำกิจการในประเทศไทย เพื่อชี้แจงและ

ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาระและหน้าที่ในการเสียภาษีอากรของสำนักงานภูมิภาค และผู้ที่ได้รับ

อนุญาตให้ทำงานในสำนักงานดังกล่าวจึงให้ท่านปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพากรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. กรณีที่สำนักงานผู้แทนติดต่อซื้อน้ำตาลให้กับสำนักงานใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวโดยการสั่งซื้อ

การชำระเงิน การจัดหาผู้ขนส่ง สำนักงานใหญ่เป็นผู้กระทำเองโดยตรงไปยังผู้ขายโดยไม่ผ่านสำนักงาน

ผู้แทน การซื้อขายน้ำตาลในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำของสำนักงานผู้แทนแต่อย่างใด

3. กรณีสำนักงานผู้แทนได้จ่ายค่าขนส่งในการส่งออกน้ำตาลให้กับบริษัทผู้ขนส่งแทน

สำนักงานใหญ่ไปก่อน หากต่อมาสำนักงานใหญ่ส่งเงินมาใช้คืน เงินค่าขนส่งที่จ่ายไปเข้าลักษณะเป็นการ

ทดรองจ่ายแทนสำนักงานใหญ่ มิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของสำนักงานผู้แทน

ดังนั้น สำนักงานผู้แทนจะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี

(13) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.705 ลงวันที่ 20 กันยายน 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)