Skip to Content

รายจ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินลงทุนในหุ้นที่ลดลง

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินลงทุนในหุ้นที่ลดลง


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ชำระ

มูลค่าหุ้นแล้ว 1,770 ล้านบาท ในระหว่างปี 2534-2537 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ส.จำนวน

7,365,700 หุ้น มูลค่าเป็นเงินรวม 150.56 ล้านบาท ราคาที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ต่อมาบริษัท ส.

มีผลขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ดังกล่าวจึงได้ประกาศลดทุนตามมติผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28

เมษายน 2543 จากราคาที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น เหลือ 5 บาทต่อหุ้น และได้จดทะเบียนที่

กระทรวงพาณิชย์ตามมติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำผลขาดทุนจาก

การลดทุนดังกล่าวที่บันทึกเป็นค่าเผื่อการลดค่าของเงินลงทุนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (17)

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน์ จึงเป็นการ

ถือหุ้นไว้ในลักษณะเป็นทรัพย์สิน หากมีการลดมูลค่าหุ้น บริษัทฯ จะนำมูลค่าของหุ้นที่ ตีราคาต่ำลง

มาถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ ตามมาตรา 65 ตรี (17) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ จะนำผลเสียหาย

จากการลดทุนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ต่อเมื่อได้มี

การขายหุ้นดังกล่าว
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม.03)/240 ลงวันที่ 03 ธันวาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)