Skip to Content

รายจ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ


ข้อเท็จจริง

สมาคมฯ ได้หารือเกี่ยวกับสมาคมธนาคารสมาชิกของสมาคม บางธนาคารได้จ้างคนพิการทำงาน โดยธนาคารสมาชิกได้จ้างเหมาคนพิการไปทำงานกับสภากาชาดไทยตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ) เนื่องจากเห็นว่าสภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์และขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงานสมาคมฯ ขอหารือว่า ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนพิการไปทำงานดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ม. 65 ตรี

แนววินิจฉัย

กรณีนายจ้างที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ) ตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯนายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ กล่าวคือ ต้องให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนดดังนั้น หากการจ้างเหมาคนพิการเพื่อไปทำงานกับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ นายจ้างสามารถนำรายจ่ายนั้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ 0702/371 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)