Skip to Content

รายจ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินสนับสนุนจัดงานปีใหม่ให้แก่บริษัทลูกค้า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินสนับสนุนจัดงานปีใหม่ให้แก่บริษัทลูกค้า


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ลูกค้าบริษัทฯ จะจัดงานเลี้ยงพนักงานตามประเพณี ลูกค้าของบริษัทฯ จึงได้ทำหนังสือขอการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบตกลงพร้อมทั้งส่งเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินสนับสนุนในกรณีนี้ บริษัทฯ สามารถถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ลูกค้าเพื่อจัดงานปีใหม่ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการให้โดยเสน่หาและไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการค้าของบริษัทฯโดยเฉพาะ จึงนำมาถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ(13) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/5823 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)