Skip to Content

รายจ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าและค่าอากรแสตมป์

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าและค่าอากรแสตมป์


ข้อเท็จจริง

1 .บริษัทฯ ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน

2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่าพหลโยธิน (สัญญาฯ) กับผู้ให้เช่า โดยมีกำหนดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ 20 ปีนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2571 และตามข้อตกลงในสัญญาฯ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนการเช่าที่กรมที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเช่ามีกำหนด 20 ปี รวมจำนวน 15 โฉนดแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

บริษัทฯ ได้หารือว่า บริษัทฯ สามารถนำค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี 2559 ทั้งจำนวนได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (5) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (5) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทฯ ทำสัญญาฯ กับผู้ให้เช่า บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าและต้องเสียอากรแสตมป์ตามสัญญาฯ เนื่องจากค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนการเช่าที่ดินและค่าอากรแสตมป์ดังกล่าว ไม่ใช่เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธินำค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเช่าที่ดินดังกล่าว

มาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้ กรณีไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (5) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาฯ หากเป็นรายจ่ายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ และไม่ใช่เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน บริษัทฯ มีสิทธินำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้ ไม่ต้องห้าม

ตามมาตรา 65 ตรี (5) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/4699 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)