Skip to Content

รายจ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินโบนัสพนักงาน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินโบนัสพนักงาน


ข้อเท็จจริง

1.บริษัทฯ เป็นกิจการร่วมทุนเพื่อส่งออกไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวผลิตขึ้นภายใต้การถ่ายทอดความรู้และสูตรการผลิตของบริษัทร่วมทุน

2.เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตสินค้าและส่งไปขายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วตามแผนงานการร่วมทุน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์มาทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ บริษัทฯ จึงรับโอนพนักงานที่มีประสบการณ์มาจากบริษัทในเครือของบริษัทร่วมทุนฝ่ายไทยเพื่อเข้ามาทำงานในบริษัทฯ และเพื่อจูงใจให้พนักงานตกลงขอโอนเข้ามาทำงาน บริษัทฯ ได้รับโอนพนักงานตลอดจนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และได้ตกลงที่จะให้ได้รับเงินเดือน สภาพการจ้าง (รวมถึงการนับอายุงาน) และสิทธิประโยชน์ที่ไม่น้อยกว่าที่พนักงานเคยได้รับจากบริษัทนายจ้างเดิม

3.บริษัทฯ ขอหารือว่า เนื่องจากอายุงานถือเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่ง ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้กับพนักงานที่รับโอนมา และมีข้อตกลงในการนับอายุงานต่อเนื่อง กล่าวคือ แม้พนักงานดังกล่าวจะโอนมาทำงานในบริษัทฯ ไม่ครบ 1 ปี แต่เมื่อนับอายุงานต่อเนื่องจากบริษัทเดิมแล้วครบ 1 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่จ่ายโบนัส บริษัทฯ ผูกพันที่ต้องจ่ายโบนัสเต็มปีให้พนักงาน กรณีดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธินำโบนัสมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (9) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีที่บริษัทฯ ได้ทำความตกลงกับพนักงานที่รับโอนมาให้ได้รับเงินเดือน สภาพการจ้าง (รวมถึงการนับอายุงาน) และสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้รับจากบริษัทนายจ้างเดิมนั้น หากบริษัทฯ สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อตกลงดังกล่าว ได้กระทำขึ้นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ในการรับโอนพนักงานมาปฏิบัติงานตามความจำเป็นของกิจการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีจำนวนไม่เกินสมควร บริษัทฯ มีสิทธินำเงินโบนัสที่จ่ายให้พนักงานตามข้อตกลงดังกล่าว มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทได้ ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (9) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/1179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)