Skip to Content

รายจ่ายค่าสัมมนา ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม


ข้อเท็จจริง

มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์คือ ดำเนินการให้การฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และสอดคล้องรองรับกับวิทยาการใหม่ ๆ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายนั้น มูลนิธิฯ จึงขอทราบว่า

1. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมกับมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี มาบันทึกเป็นรายจ่ายได้ร้อยละร้อย หรือไม่

2. การได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละร้อยดังกล่าว มูลนิธิฯ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของทางราชการ หรือต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม

แนววินิจฉัย

มูลนิธิฯ เป็นสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีฐานะเป็นมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 122 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และได้ให้บริการฝึกอบรมในประเทศไทยให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป (Public Training) ตามข้อ 3 ข้อ 4และข้อ 5 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548ดังนั้น เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับมูลนิธิฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ 0702/1134 ลงวันที่ 06 มีนาคม 2557

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)