Skip to Content

รายการในใบกำกับภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนสิทธิการเช่า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนสิทธิการเช่า


ข้อเท็จจริง

กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการสาธารณูปโภค ดังนี้

1. กรณีผู้เช่าทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าช่วง ซึ่งรวมทั้งสิทธิการเช่า และการให้บริการใน

สัญญาฉบับเดียวกัน โดยได้แยกจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการออกจากกันเมื่อผู้เช่าช่วงจ่ายค่าเช่าและ

ค่าบริการ บริษัทฯ ต้องออกใบรับและใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการให้กับผู้เช่า และผู้เช่าต้องออกใบรับ

และใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการให้กับผู้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่ง ใช่หรือไม่

2. กรณีผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าช่วงและได้แจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่

ผู้เช่าช่วง เมื่อผู้เช่าช่วงนำค่าเช่าและค่าบริการมาชำระ กรณีถือว่าผู้เช่าช่วงนำค่าเช่ามาชำระแทน

ผู้เช่า โดยบริษัทฯ ต้องออกใบรับในนามผู้เช่า ส่วนค่าบริการที่ผู้เช่าช่วงนำมาชำระกับบริษัทฯ บริษัทฯ

ต้องออกใบรับและใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการให้กับผู้เช่าช่วง ใช่หรือไม่ นั้น

พร้อมนี้ บริษัทฯ ได้ส่งภาพถ่ายสัญญาการเช่าพื้นที่ ร้านค้า ภาพถ่ายสัญญาเช่าช่วงพื้นที่ภายใน

อาคารศูนย์การค้า สัญญาสิทธิการได้ใช้บริการอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารโครงการ

ระยะเวลา 30 ปี สัญญาให้บริการภายในอาคาร และหนังสือยินยอมให้นำสถานที่เช่าออกให้เช่าช่วง ไป

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 86/4, มาตรา 105

แนววินิจฉัย

ตามข้อ 1. และ 2. กรณีผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าช่วง กับผู้เช่าช่วง เมื่อผู้เช่าช่วงได้จ่าย

ค่าเช่าเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วงมีหน้าที่ต้องออกใบรับให้แก่ผู้เช่าช่วงในทันทีทุกคราว

ที่รับเงินหรือรับชำระราคา ไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา 105

แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับการให้บริการสาธารณูปโภค เนื่องจากตามสัญญาให้บริการภายในอาคาร บริษัท C

จำกัด (ผู้ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิในการให้บริการ ตกลงจะให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่ในอาคาร

โครงการเท่านั้น และประกอบกับการชำระเงินค่าบริการ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์

ซึ่งตามสัญญาเช่าช่วง ผู้เช่าช่วงต้องชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงโดยตรงในแต่ละเดือนตามที่

ผู้เช่าช่วงได้ใช้ไปจริง ผู้ให้เช่าช่วงจึงมีหน้าที่ต้องออกใบรับให้แก่ผู้เช่าช่วงในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือ

รับชำระราคาไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 แห่ง

ประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับวรรคแรก และหากผู้ให้เช่าช่วงเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้ให้เช่า

ช่วงมีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าช่วงสำหรับการขายสินค้าหรือการบริการดังกล่าว และ

ออกใบกำกับภาษีที่มีข้อความครบถ้วน ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/3174 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)