Skip to Content

ราคาตลาด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับจ้างทำรายงานการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบ

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับจ้างทำรายงานการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบ


ข้อเท็จจริง

ในปีภาษี 2544 นาง ณ. ได้รับเงินได้จากบริษัท อ. เป็นค่าจ้างจัดทำรายงานการศึกษา

โครงการสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยว และการสำรวจออกแบบโครงการอนุสรณ์

สถานจังหวัด โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรูปเล่มรายงาน ซึ่งในการ

รับจ้างดังกล่าวมิได้มีการทำสัญญาว่าจ้างแต่อย่างใด และนาง ณ. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดหาสัมภาระ

เอง จึงหารือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(2)

แนววินิจฉัย

เงินได้จากการจัดทำรายงานการศึกษา โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

และการจัดทำรูปเล่มรายงานดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากการรับทำงานให้ตาม

มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/5355 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)