Skip to Content

ราคาตลาด ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีราคาขายห้องชุดให้กับลูกค้าเก่าที่ต้องนำมาคำนวณภาษี

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีราคาขายห้องชุดให้กับลูกค้าเก่าที่ต้องนำมาคำนวณภาษี


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมอาคารระหว่างก่อสร้างในโครงการ ว. จากบริษัท ท. ตามหลักการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย การซื้อขายโครงการ ว. มีการทำสัญญาประกอบ

ด้วย สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง และบริษัทฯ ซื้อส่วนตกแต่ง

ภายในห้องชุดจากบริษัท ว. ในการตกลงซื้อขาย บริษัท ท. กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะต้อง

ให้สิทธิลูกค้าเก่าที่ได้จ่ายเงินดาวน์จองซื้อห้องชุดจำนวน 367 ราย โดยลูกค้าเก่าสามารถนำเงินดาวน์ที่

เคยจ่ายไว้มาหักจากราคาขายที่บริษัทฯ กำหนด และสำหรับลูกค้าเก่าที่ไม่ประสงค์จะรับโอนห้องชุด

บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินดาวน์คืนให้กับลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับลูกค้าใหม่บริษัทฯ จะ

กำหนดราคาขายขึ้นใหม่ บริษัทฯ จึงหารือว่า

1. การกำหนดราคาขายสำหรับลูกค้าเก่าที่ได้มีการนำเงินดาวน์เดิมที่เคยชำระไว้กับบริษัท

ท. มาหักจากราคาขายที่ได้กำหนดตามสัญญาฉบับใหม่ที่ได้ทำขึ้นใหม่กับบริษัทฯ บริษัทฯจะถือว่าเงินดาวน์ที่

ได้ชำระไว้แล้วเป็นส่วนลดทางการค้าในการซื้อห้องชุด ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับชำระเงินตามราคาสุทธิ

หลังจากหักเงินดาวน์แล้ว บริษัทฯ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้นิติบุคคลจากราคาสุทธิ บริษัทฯ

เข้าใจถูกต้องหรือไม่

2. ราคาซื้อขายระหว่างลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่มีมูลค่าไม่เท่ากัน บริษัทฯ จะมีความผิดตาม

มาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากการขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาด

โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่

3. เงินดาวน์หรือเงินอื่นใดที่ต้องคืนให้กับลูกค้าเก่า กรณีลูกค้าเก่าไม่ประสงค์จะรับโอน

ห้องชุดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าของเดิมนั้น บริษัทฯ จะถือเป็นต้นทุนการได้มาซึ่งห้องชุดนั้น บริษัทฯ

เข้าใจถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 91/1(1), มาตรา 91/2(6)

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทฯ ขายอาคารชุดในโครงการ ว. ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าจากบริษัท ท.

ภาระภาษีของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1) สำหรับลูกค้าใหม่ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการขาย ห้องชุด บริษัทฯ

ต้องนำรายได้จากการขายห้องชุดซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาตลาด หรือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน

นั้น แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่ามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่ง

ประมวลรัษฎากร และราคาดังกล่าวถือเป็นรายรับเพื่อนำมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6)

แห่งประมวลรัษฎากร

2) สำหรับลูกค้าเก่าจากบริษัท ท. บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอมซื้อห้องชุดกับลูกค้า

เก่าโดยระบุข้อตกลงให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าเก่ามีสิทธินำเงินดาวน์ที่ลูกค้าเก่าได้จ่ายไปให้กับบริษัท ท. มา

หักออกจากราคาขายของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าเก่าในราคาสุทธิ (ราคาขายหัก

ด้วยเงินดาวน์) ตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่สำนักงานที่ดิน ราคาขายสุทธิดังกล่าวจึงมีราคาต่ำกว่า

ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน หากการขายอาคารชุดตามสัญญาซื้อขาย (หลังหักเงินดาวน์)

ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเก่าของบริษัท ท. เป็นการขายที่เกิดจากข้อผูกพันจากการซื้อโครงการ ว. ที่

บริษัทฯ ได้ซื้อมาจากบริษัท ท. เนื่องมาจากบริษัท ท.ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอันเป็นผลจาก

วิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ของธนาคารแห่งประเทศไทย แม้ราคาขายตามสัญญาซื้อขาย (หลังหักเงินดาวน์) มีราคาต่ำกว่า

ราคาประเมินฯ

บริษัทฯ มีสิทธินำราคาขายดังกล่าวมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้ถือว่าเป็น

การกระทำโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อ

โครงการ ว. ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องรับโอนสิทธิเรียกร้อง หน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดในอาคารชุดระหว่างบริษัท ท. และลูกค้าเก่าตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องที่ทำ

กับบริษัท ท. บริษัทฯ จึงต้องทำบันทึก ข้อตกลงเพื่อให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าเก่าในการซื้อห้องชุด แต่

การขายห้องชุดดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเก่าบริษัทฯ ต้องมีกำไรจากการขายห้องชุดดังกล่าวโดยไม่ก่อให้เกิด

ผลเสียหายแก่บริษัทฯ

สำหรับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายห้องชุดให้ลูกค้าเก่า บริษัทฯ ต้องนำ

รายรับที่ได้รับจากการขายห้องชุดตามสัญญาซื้อขาย (หลังหักเงินดาวน์) ที่ปรากฏในหนังสือสัญญาซื้อขาย

ที่ดิน แต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่พึงได้รับตามราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน เนื่องจากคำ

ว่า "รายรับ" หมายความถึง เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้

รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการตามมาตรา 91/1 (1) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

2. กรณีเงินดาวน์ที่บริษัทฯ ต้องคืนให้กับลูกค้าเก่า เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า

ซึ่งบริษัท ท. ผู้ขายโครงการฯ ได้รับมาตามสัญญาที่ทำกับลูกค้าเก่า โดยมีหน้าที่จะต้องทำการสร้าง

ห้องชุดของลูกค้าเก่าให้เสร็จ หากบริษัท ท. ผู้ขาย โครงการฯ ผิดสัญญา เมื่อมีการคืนเงินดังกล่าวให้

กับลูกค้าเก่า ก็จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดังนั้น หากบริษัทฯ ผู้ซื้อโครงการฯ ได้รับโอนสิทธิต่าง ๆ มาจากบริษัท ท.จากการซื้อขายโครงการฯ

ดังกล่าว ซึ่งจะต้องคืนเงินดาวน์ให้แก่ลูกค้าเก่าในรูปของการยอมให้ลูกค้าเก่านำเงินดาวน์มาหักออกจาก

ราคาขายในกรณีลูกค้าเก่าประสงค์จะซื้อห้องชุด หรือคืนเป็นเงินสดในกรณีไม่ประสงค์จะซื้อห้องชุด บริษัทฯ

มีสิทธินำเงินดาวน์ที่จ่ายคืนลูกค้าเก่าดังกล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยไม่ถือเป็นต้นทุนการได้มาซึ่งห้องชุด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706(08)/717 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)