Skip to Content

ราคาตลาด ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 ทุนจดทะเบียน 160,000,000 บาท โดยระบุใน

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า โดยบริษัทฯ อ้างว่าสาเหตุที่ระบุว่าชำระค่าหุ้นเต็ม

มูลค่า เนื่องจากกรรมการผู้ขอจดทะเบียนได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการจดทะเบียนให้ และได้มี

การจัดทำเอกสารผิดพลาด ข้อเท็จจริงคือวันจดทะเบียนบริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นเนื่องจากยังไม่มี

บัญชีเงินฝากในนามบริษัทฯ เมื่อจดทะเบียนบริษัทเสร็จเรียบร้อยจึงได้ไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศโอนเงินมาชำระค่าหุ้น โดยในการชำระค่าหุ้นมีการจ่าย

ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 2542 และ 2543 เป็นจำนวนเงิน 30,123,000 บาท

117,963,820 บาท และ 11,912,280 บาท ตามลำดับ ในด้านการบันทึกบัญชี บริษัทฯ ได้บันทึกบัญชี

ในด้านหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นว่า ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่า 160,000,000 บาท ส่วน

ด้านทรัพย์สินลงบัญชีเป็นลูกหนี้ค่าหุ้น และเมื่อได้รับชำระค่าหุ้นก็จะนำมาลดยอดหนี้ของลูกหนี้ค่าหุ้น โดย

บริษัทฯ เข้าใจว่าเมื่อยังไม่ได้รับชำระค่าหุ้นและไม่มีการจ่ายเงินออกไปให้กับผู้ถือหุ้นกู้ยืม บริษัทฯ จึง

ไม่มีรายได้จากการให้ผู้ถือหุ้นกู้ยืมทำให้ไม่ต้องคำนวณดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ค่าหุ้นเพื่อนำมาเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 91/16(6)

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ก. โดยระบุว่าได้ชำระค่าหุ้น

เต็มมูลค่าแล้ว และได้แสดงในงบดุลว่าบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าบริษัทฯ

ได้ให้ผู้ถือหุ้นกู้เงิน เมื่อไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยไม่มีเหตุอันควรเจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจ

ประเมินดอกเบี้ยตามมาตรา 65 ทวิ (4) และมาตรา 91/16(6) แห่งประมวลรัษฎากรได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/2983 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)