Skip to Content

ราคาตลาด ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้กู้แก่บริษัทที่ลงหุ้น

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้กู้แก่บริษัทที่ลงหุ้น


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ข. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน

กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ประเภท 7.36 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบ Independent Power

Producer (IPP) โดยเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 10 และมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติอีก

ร้อยละ 90 ปัจจุบันบริษัท ข.จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ 1,640 ล้านบาท เงินลงทุนที่จะใช้

ในโครงการส่วนใหญ่จะใช้จากเงินกู้ระยะยาว ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจากับธนาคารและ

สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะสามารถจัดทำสัญญาเงินกู้ได้ประมาณปลายปี 2541 หรือ

ต้นปี 2542 แต่เนื่องจากในระหว่างการเจรจาเงินกู้อยู่นี้บริษัท ข. จำกัด มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย

เงินในการดำเนินโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปได้ตามกำหนด และเงินส่วนที่จะต้องใช้จ่ายใน

โครงการโดยใช้จากทุนเรียกชำระจากผู้ถือหุ้นก็ได้เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในขั้นแรก

แล้ว ดังนั้นเพื่อมิให้โครงการหยุดชะงัก ผู้ถือหุ้นจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือที่จะให้ผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายจัด

เงินให้บริษัท ข. จำกัด กู้ยืม (Shareholders' loan) โดยไม่คิดดอกเบี้ย และบริษัท ข. จำกัด จะ

คืนเงินกู้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อการทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารและสถาบันการเงินเสร็จ

เรียบร้อยและสามารถเบิกถอนเงินมาใช้ได้ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นลงทุนในอัตราร้อยละ 10 ก็

อาจจะต้องจัดเงินให้บริษัท ข. จำกัด กู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ จึงขอทราบว่าใน

กรณีที่เป็นข้อตกลงของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายจัดทำสัญญากับบริษัท ข. จำกัด ที่จะให้กู้เงินเป็นระยะเวลาประมาณ

6-9 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนั้น การที่บริษัทฯ จะต้องจัดเงินให้บริษัท ข. จำกัด กู้ดังกล่าวถือว่ามี

เหตุผลอันควรที่เจ้าพนักงานประเมินไม่สามารถประเมินดอกเบี้ยได้ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ (4)

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ ให้บริษัท ข. จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย ตามข้อตกลง

ของผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัท ข. จำกัด เพื่อให้บริษัท ข. จำกัด สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ไม่

หยุดชะงัก ถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร เพราะวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตั้งขึ้นมาหาประโยชน์ หรือเพื่อหา

กำไร เมื่อมีการให้กู้เงินก็ต้องมีผลประโยชน์ตอบแทน เจ้าพนักงานประเมินจึงสามารถประเมินดอกเบี้ย

ได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/12593 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)