Skip to Content

ราคาตลาด ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. ประกอบกิจการขนส่งขยะมูลฝอยให้กับกรุงเทพมหานครและนำไปกำจัดโดยวิธีฝัง

กลบอย่างถูกสุขลักษณะในพื้นที่ของบริษัทฯ ในการดำเนินการฝังกลบขยะทำให้เกิดแก๊สมีเทนซึ่งมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สขยะ

ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ

1. มหาวิทยาลัยฯ และบริษัทฯ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดตั้งโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊ส

ขยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีและการจัดการ ตลอดจนเป็นต้นแบบในการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดหางบประมาณในการก่อสร้าง

2. เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สขยะที่มหาวิทยาลัยฯ ริเริ่มขึ้นตามโครงการนี้เป็น

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ใดจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงใด ๆ จะต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน แต่ในส่วนของบริษัทฯ ที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่ของบริษัทฯ

มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. บริษัทฯ ตกลงให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้พื้นที่ของบริษัทฯ และใช้แก๊สจากขยะเพื่อดำเนินการ

ตามโครงการฯ จนถึงจุดคุ้มทุนของโครงการฯ แต่ไม่เกินระยะเวลา 6 ปีนับแต่วันที่เปิดเดินเครื่องผลิต

กระแสไฟฟ้า ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการฯ ถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะตกลงกันในภายหลัง และต่อมา

ได้ร่างข้อตกลงฉบับที่ 2 ว่า บริษัทฯ ตกลงให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้พื้นที่ของบริษัทฯ และใช้แก๊สจากขยะเพื่อ

ดำเนินการเป็นเวลา 12 ปี โดยทางบริษัทฯ จะได้รับค่าผลประโยชน์จากแก๊สหลังจากโครงการฯ ถึงจุด

คุ้มทุนแล้ว โดยผลประโยชน์จากแก๊สคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (บาท/ล้านบีทียู)

ที่ใช้ป้อนเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าตามอัตราที่ธนาคารโลกและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติกำหนดหลังจากหักค่าดำเนินการประจำปีทั้งหมด

บริษัทฯ จึงหารือว่าบริษัทฯ จะต้องรับภาระภาษีประเภทใดหรือไม่ และเนื่องจากโครงการฯ

ดังกล่าวเป็นโครงการฯ ในพระราชดำริที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ยกเว้นภาษีให้บริษัทฯ ด้วย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 77/1(8) และ (9)

แนววินิจฉัย

บริษัทฯ มีภาระภาษีจากการดำเนินการตามโครงการฯ ดังต่อไปนี้

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

โครงการฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นแบบระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าจากแก๊สขยะ ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่หายากอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้น การที่

บริษัทฯ ยอมให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ที่ดินและใช้แก๊สที่เกิดจากขยะบนที่ดินของบริษัทฯ เพื่อนำไปเป็น

เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีค่าตอบแทน และมีข้อตกลงว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์

ตอบแทนเมื่อโครงการฯ ถึงจุดคุ้มทุนแล้วนั้น ถือได้ว่าเป็นการโอนทรัพย์สินหรือให้บริการ

โดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร จึงไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

กรณีบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการให้ใช้ที่ดินและแก๊สจากขยะเมื่อโครงการฯ ถึงจุด

คุ้มทุนแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ บริษัทฯ มีหน้าที่

ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แก๊สจากขยะเป็นทรัพย์สินไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขายเพื่อ

ใช้หรือเพื่อการใด ๆ ดังนั้น การที่บริษัทฯ ให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้แก๊สจากขยะดังกล่าว เข้าลักษณะเป็น

การขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร จึงอยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากการที่บริษัทฯ ยอมให้

มหาวิทยาลัยฯ ใช้แก๊สจากขยะโดยไม่มีค่าตอบแทน เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทนโดย

มีเหตุอันสมควร บริษัทฯ จึงไม่ต้องนำมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่

อย่างใดตามมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเมื่อโครงการฯ

ถึงจุดคุ้มทุนแล้ว บริษัทฯ จะต้องนำมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม

มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/6059 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)