Skip to Content

ยื่นแบบแสดงรายการแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีไม่นำส่งเอกสารงบการเงิน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีไม่นำส่งเอกสารงบการเงิน


ข้อเท็จจริง

1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายในกำหนดเวลา แต่ไม่ได้ยื่น

งบการเงินและแบบแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 96)ฯ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2544 หรือ

ยื่นงบการเงินหรือแบบแจ้งข้อความฯ อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว

2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมทั้งงบการเงินและแบบแจ้ง

ข้อความฯ เกินกำหนดเวลา

3. กรณีตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การนำส่งเอกสารประกอบการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

3.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมแบบแจ้งข้อความฯ และ

งบการเงิน (ไม่รวมรายงานการสอบบัญชี) ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรอง

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ต่อมาจึงยื่นแบบแจ้งข้อความฯ ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงลายมือชื่อ

รับรองแล้วพร้อมทั้งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายหลังวันที่ 31

กรกฎาคม 2545

3.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมแบบแจ้งข้อความฯ และ

งบการเงิน (ไม่รวมรายงานการสอบบัญชี) ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรอง

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 แล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองมี

รายการแตกต่างจากรายการตามงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นไว้เดิมซึ่งจะต้องยื่นแบบ

ภ.ง.ด.50 พร้อมกับการยื่นเอกสารที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองให้ถูกต้องครบถ้วน

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 แต่ปรากฏว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษี

และเอกสารดังกล่าวภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2545


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 68

แนววินิจฉัย

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมกับชำระภาษีอากรใน

กำหนดเวลา แต่ไม่ได้ยื่นงบการเงินและแบบแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการของ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือยื่นงบการเงินหรือแบบแจ้งข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียง

อย่างเดียว กรณีถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายในกำหนดเวลาเพียงแต่

แบบแสดงรายการดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จะลงโทษความผิดโดยถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 และมีความผิดตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากรไม่ได้

2. ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การนำส่งเอกสารประกอบการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

2.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ซึ่งกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ

รายได้รายจ่ายซึ่งสามารถใช้ในการคำนวณภาษีได้ภายในกำหนดเวลา โดยไม่ได้แนบงบการเงินและแบบ

แจ้งข้อความซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ต่อมา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองและลงลายมือชื่อแล้วจึงได้ยื่นงบการเงินหรือแบบแจ้งข้อความฯ

ภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 หรือ

2.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ซึ่งกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ

รายได้รายจ่ายซึ่งสามารถใช้ในการคำนวณภาษีได้ภายในกำหนดเวลา โดยได้แนบงบการเงินและแบบ

แจ้งข้อความฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545

แต่งบการเงินและแบบแจ้งข้อความฯ ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วมีรายการแตกต่าง

จากรายการงบการเงินและแบบแจ้งข้อความฯ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นไว้เดิมซึ่งจะต้องยื่นแบบ

ภ.ง.ด.50 อีกครั้ง ปรากฏว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภายหลังวันที่ 31

กรกฎาคม 2545

กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบแสดงรายการแล้ว

เพียงแต่แบบแสดงรายการดังกล่าวไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จะถือว่า

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 และมีความผิดตามมาตรา 35 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ไม่ได้

3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินและแบบแจ้ง

ข้อความฯ เกินกำหนดเวลาถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 และมี

ความผิดตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/1476 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)