Skip to Content

ยึดอายัด ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง


ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้ค้างชำระภาษีอากร ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้าง

ก่อสร้างฯ จากมหาวิทยาลัย ให้แก่ธนาคาร ข. จำกัด (มหาชน) ก่อนได้รับทราบการเป็นหนี้ภาษีอากร

จังหวัดมีสิทธิอายัดสิทธิเรียกร้องของห้างฯ ได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 12

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงหากปรากฏว่า ห้างฯ ผู้ค้างชำระภาษีอากรได้โอนสิทธิเรียกร้อง ใน

การรับเงินค่าจ้างก่อสร้างให้แก่ ธนาคาร ข. จำกัด โดยได้ทำเป็นหนังสือและได้บอกกล่าวเป็นหนังสือ

ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นสมบูรณ์ตามมาตรา 306 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิที่จะได้รับเงินค่ารับเหมาก่อสร้างตกเป็นของผู้รับโอน และขาดจาก

การเป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร การอายัดเงินค่ารับเหมาก่อสร้างหลังจากสิทธิเรียกร้องนั้น

ได้โอนไปแล้วจึงกระทำมิได้

อนึ่ง หากจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว มีข้อเท็จจริงที่ต้อง

ด้วยบทบัญญัติมาตรา 237 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ การโอนสิทธิดังกล่าวเป็น

การกระทำโดยฉ้อฉล ก็ขอให้แจ้งให้กรมสรรพากรทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม)/1754 ลงวันที่ 28 กันยายน 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)