Skip to Content

ยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับค่าตอบแทนของลูกจ้างขององค์การสหประชาชาติ

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับค่าตอบแทนของลูกจ้างขององค์การสหประชาชาติ


ข้อเท็จจริง

กรณี นาย ฐ. ทำงานเป็นลูกจ้างขององค์การสหประชาชาติ (UNDP) ได้รับเงินเดือน ๆ ละ

38,360 บาท สัญญาจ้างแรงงานมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2545

องค์การฯ จ่ายค่าจ้างโดยการนำเงินค่าจ้างเข้าบัญชีของนาย ฐ. ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารโดยมิได้หัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและมิได้ออกหนังสือรับรองรายได้ให้ นาย ฐ. จึงหารือว่าจะต้องเสียภาษีเงินได้

จำนวนเท่าใด และอย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(1), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10), มาตรา 41 วรรคหนึ่ง

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริง นาย ฐ. เป็นลูกจ้างรายปีขององค์การฯ ซึ่งในสัญญาจ้างข้อ 5 ระบุว่า

ลูกจ้างรายปีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์การฯ และข้อ 6 ระบุว่าให้ลูกจ้างเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดในการ

เสียภาษีเงินได้ ดังนั้น นาย ฐ. จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับ

ที่ 10) และเงินค่าจ้างที่ได้รับจากองค์การฯ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่ง

ประมวลรัษฎากร โดยนายฐิติพันธุ์ ต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับ

ในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วพร้อมทั้งข้อความอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปีตามแบบที่อธิบดี

กำหนดตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/2837 ลงวันที่ 03 เมษายน 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)