Skip to Content

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้


ข้อเท็จจริง

กรณีบริษัท ม. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ต่างประเทศประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าและ

คนโดยสารระหว่างประเทศทางอากาศยาน บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ

ภ.ง.ด.52 เป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชี โดยแสดงรายได้จากการประกอบกิจการขนส่งระหว่าง

ประเทศโดยอากาศยาน แต่ไม่มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยแจ้งในแบบแสดงรายการว่า บริษัทฯ ได้

รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 139)

พ.ศ. 2526 ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500

แนววินิจฉัย

บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ รวมทั้ง

ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจาก

ประเทศที่บริษัท A ตั้งอยู่นั้นได้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ให้แก่บริษัทสายการบิน B ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลไทยที่ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศไว้

ก่อน พ.ศ. 2527 บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการขนส่งระหว่าง

ประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา 5 จัตวา แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 139) พ.ศ. 2526
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/11002 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)