Skip to Content

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอหนังสือรับรองการยกเว้นการเสียภาษีของผู้เผยแพร่ศาสนา

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอหนังสือรับรองการยกเว้นการเสียภาษีของผู้เผยแพร่ศาสนา


ข้อเท็จจริง

องค์การใหญ่ทางศาสนาองค์การหนึ่งได้เชิญผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศจำนวน 45 คน

ตามจำนวนรายชื่อที่ได้แจ้งไว้กับกรมการศาสนา โดยผู้เผยแพร่ศาสนาดังกล่าวอยู่ในความดูแลของคณะนิว

ไทรบส์มิชชั่น (New Tribes Mission) ซึ่งเป็นสมาชิกประเภทองค์การ และผู้เผยแพร่ศาสนาในคณะ

ดังกล่าวได้รับเงินบริจาคจากชาวคริสเตียนในต่างประเทศแต่ละเดือนจำนวนไม่ แน่นอนผ่านมายัง

สำนักงานใหญ่ของคณะ แล้วส่งต่อมายังบุคคลในคณะต่อไป จึงขอให้กรมสรรพากรออกหนังสือรับรองให้แก่

บุคคลในคณะว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้เพื่อจะได้นำหนังสือรับรองไปติดต่อกับ

กองตรวจคนเข้าเมือง ในการขออนุญาตต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรของบุคคลดังกล่าว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 42(10)

แนววินิจฉัย

เงินได้ซึ่งผู้เผยแพร่ศาสนาในคณะดังกล่าวได้รับนั้น เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการ

อุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/6033 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)