Skip to Content

มาตรการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคและได้ยื่นแบบแจ้งการจัดตั้ง สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งที่ได้รับจากกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และรายได้จากกิจการอื่น ที่ไม่ใช่กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาครวมเป็นจำนวน 477,645,073 บาท โดยแยกเป็น รายได้ที่ได้รับจากกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จำนวน 111,431,067 บาท และรายได้ จากกิจการอื่นอีกจำนวน 366,214,006 บาท บริษัทฯ ได้หารือ ภญ. ว่า รายได้ที่ได้รับในส่วน ของกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจำนวน 111,431,067 บาทดังกล่าว จะถือเป็น "รายได้ทั้งหมด" ที่บริษัทฯ ได้รับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 10(3) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ รายได้จากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในอัตราร้อยละ 10.0 ตามมาตรา 8(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405)

แนววินิจฉัย

ความหมายของคำว่า "รายได้ทั้งหมด" ตามมาตรา 10(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 สำหรับกรณีบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคนั้น หมายความว่า รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการกิจการ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และรายได้อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับจากการให้บริการกิจการ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่บริษัทฯ ได้รับมาในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702(กม.06)/1582 ลงวันที่ 01 สิงหาคม 2551

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)