Skip to Content

ผู้จ่ายเงินได้เป็นรัฐบาล  ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าวิจัย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าวิจัย


ข้อเท็จจริง

หน่วยงานแห่งหนึ่ง เป็นองค์การไตรภาคี จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ฉบับที่ 47 มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐบาล ขอทราบว่า กรณีหน่วยงานฯ จ่ายเงินค่าวิจัย แก่กลุ่มบุคคลที่

มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 2,000 เหรียญสหรัฐฯ หน่วยงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

หรือไม่ อัตราใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 50(4)

แนววินิจฉัย

หน่วยงานฯ ตั้งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล สังกัด

กระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519

จึงเป็นรัฐบาล เมื่อจ่ายเงินค่าวิจัยจำนวน 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลผู้ทำการวิจัย หน่วยงานฯ มีหน้าที่

ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 50(4)แห่ง

ประมวลรัษฎากร โดยจะต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้

หน่วยงานฯ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา

50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/1387 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)