Skip to Content

ผลต่างจากส่วนที่ลงทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ มีความประสงค์จะซื้อหุ้นในบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยและไม่อยู่

ในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ใน

การซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ขอทราบว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(4)(ช), มาตรา 50(2)

แนววินิจฉัย

หากการโอนหุ้นดังกล่าวมีส่วนต่างซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือ

โอนหุ้น เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ดังกล่าวเข้า

ลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้

จากผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน หรือโอนหุ้นเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่

ลงทุน มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ โดยให้คำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้ ตามมาตรา 50(2) วรรคแรก

แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.01796 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)