Skip to Content

ผลขาดทุนสุทธิยกไป ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิมาหักเป็นรายจ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิมาหักเป็นรายจ่าย


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ จดทะเบียนในประเทศไทยมีผลประกอบการดังนี้

ปี 2540 มีผลขาดทุนสุทธิ 1,300 ล้านบาท

ปี 2541 มีผลกำไรสุทธิ 400 ล้านบาท

คงเหลือขาดทุนสะสม 900 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสำรองทั่วไปที่ได้กันไว้จากการจัดสรรกำไรสุทธิของปีก่อนส่วนที่เกินสำรอง

ตามกฎหมายจำนวน 1,000 ล้านบาท และจะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้โอนเงินสำรองทั่วไปดังกล่าวมาหัก

ผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 900 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอหารือว่า ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผล

ประกอบการในปี 2542 และปีต่อ ๆ ไปนั้น บริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการประกอบการใน

ปี 2540 จำนวน 900 ล้านบาทมาหักออกจากกำไรที่ได้จากการประกอบการในปี 2542 และปีต่อ ๆ ไป

แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (12)

แนววินิจฉัย

1. บริษัทฯ จดทะเบียนในประเทศไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ

ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกำไรทางภาษีอากรก่อนการจัดสรรเงินสำรองและจ่าย

เงินปันผล ดังนั้นเงินสำรองที่จัดสรรไว้ตามกฎหมายหรือเงินสำรองทั่วไปส่วนที่เกินสำรองตามกฎหมาย

จำนวน 1,000 ล้านบาทข้างต้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้ว

2. การที่บริษัทฯ จะนำเงินสำรองทั่วไปมาหักผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 900 ล้าน

บาท ทำให้มีกำไร 100 ล้านบาท จึงเป็นเพียงกำไรทางบัญชีเท่านั้น ส่วนในทางภาษีอากร บริษัทฯ

ยังคงมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 900 ล้านบาทเช่นเดิม

ดังนั้น ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จึงมีสิทธินำผลขาดทุน

สะสม จำนวน 900 ล้านบาท มาหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2542 และปีต่อ ๆ

ไปได้ แต่ไม่เกิน 5 ปีตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/30022 ลงวันที่ 05 มกราคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)