Skip to Content

ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำส่วนเกินทุนมาหักออกจากผลขาดทุนสะสมทางบัญชี

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำส่วนเกินทุนมาหักออกจากผลขาดทุนสะสมทางบัญชี


ข้อเท็จจริง

กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 882.35

ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 880.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานจำนวน

2,795.40 ล้านบาท บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกิดจากการจำหน่ายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น (ส่วนเกินทุน)

จำนวน 3,326.52 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อทำการปรับปรุงบัญชียอดสุทธิ (ส่วนเกินทุน)ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ

ในงบการเงินของบริษัทฯ จึงยังมียอดสุทธิเป็นบวกจำนวน 1,411.47 ล้านบาท บริษัทฯ จึงหารือว่า

จำนวนเงินส่วนต่างในมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นที่นำไปหักจากผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,795.40 ล้านบาท

ดังกล่าว ยังไม่ถือเป็นเงินได้ที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (12)

แนววินิจฉัย

1. เนื่องจากเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นรายการประเภทเดียวกันกับทุนของกิจการ การนำเงิน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีมิได้เป็นการก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ กรณีจึงไม่อยู่

ในบังคับต้องเสียภาษีแต่อย่างใด

2. แม้บริษัทฯ จะได้นำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิใช้ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งยังคงมีอยู่จริงก่อน

การนำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาหักผลขาดทุน ไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ตามมาตรา

65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706(กม.03)/39 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)