Skip to Content

ประเภทเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำงานให้

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำงานให้


ข้อเท็จจริง

นาย ก. มีอาชีพรับราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายได้อื่นจากการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง

นอกเหนือจากรายได้ประจำ ลักษณะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่ทำให้เกิดการสร้าง, ปรับปรุง, ซ่อมแซม

เครื่องจักร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และทดแทนการนำเข้าเครื่องจักร หรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งลักษณะงานแต่ละโครงการสรุปได้ดังนี้

1. โครงการพัฒนาและสร้างเครื่องเจียร CNC ดูแลรับผิดชอบงานในการสร้างเครื่องจักร

ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการที่กำหนด รวมถึงการทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และฝึกสอน

การใช้เครื่องจักรให้ผู้ปฏิบัติงาน หัวใจสำคัญของเครื่องจักรนี้คือระบบควบคุมแบ่งได้ 2 ส่วนหลัก คือ

1.1 HARDWARE ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดจ่ายกำลังไฟฟ้าให้มอเตอร์ ชุดเครื่องมือวัด ชุดอุปกรณ์

อิเลคโทรนิค แผงหน้าปัดควบคุม เป็นต้น ซึ่งสั่งซื้อได้ทั้งในและนอกประเทศ นำมาประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนา

ให้สามารถควบคุมการทำงานเครื่องจักร CNC ตามความต้องการ 1.2 SOFTWARE ได้แก่ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งการ HARDWARE การวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ ฯลฯ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั้งในและ

นอกประเทศ ในลักษณะของลิขสิทธิ์โปรแกรม นำมาพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะกับเครื่องจักรที่ประดิษฐ์ขึ้น

2. โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง รับผิดชอบใน

การพัฒนาและสร้างโปรแกรม โดยลิขสิทธิ์ในโปรแกรมตกเป็นของบริษัทฯ ผู้ว่าจ้าง รวมถึงการทำคู่มือ

การใช้ และอบรมการใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้น โดยมีส่วนประกอบทั้ง HARDWARE และ SOFTWARE

เป็นต้น โปรแกรมบางส่วนต้องซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ

โดยที่งานดังกล่าวมีการสร้าง ประดิษฐ์ พัฒนาเครื่องจักรและระบบงานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ควบคุม ขอทราบว่า เงินได้จากโครงการดังกล่าว

เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ตามประมวลรัษฎากร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40 (7)

แนววินิจฉัย

เงินได้จากการรับจัดทำโครงการพัฒนาและการสร้างเครื่องเจียร CNC และโครงการ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าว เป็นการประดิษฐ์พัฒนาเครื่องจักร

ระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลิขสิทธิ์ในโปรแกรมตกเป็นของบริษัทฯ ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างพัฒนา

และประดิษฐ์จะต้องลงทุนจัดหาซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำดังกล่าว นอกจากนั้นจะต้องจัดทำคู่มือ จัดฝึกอบรม

ให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้างด้วย เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหา

สัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (7) แห่ง

ประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/14918 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)