Skip to Content

ประเภทเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโรงพยาบาลจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่แพทย์ประจำ

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโรงพยาบาลจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่แพทย์ประจำ


ข้อเท็จจริง

กรณีโรงพยาบาลฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ประจำโรงพยาบาล สำหรับการรักษา

พยาบาลผู้ป่วยประกันสังคมทั้งในและนอกเวลาทำการปกติ การคำนวณค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วย

ที่มารับการรักษา หากเป็นการรักษาในเวลาทำการปกติจ่ายในอัตรา 50 บาท ต่อผู้ป่วย 1 คน หากเป็น

การรักษานอกเวลาทำการปกติเหมาจ่ายเป็นรายชั่วโมง จึงหารือว่า โรงพยาบาลฯ จะต้องหักภาษี ณ

ที่จ่าย โดยถือว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) หรือมาตรา 40(6)

แห่งประมวลรัษฎากร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(1)

แนววินิจฉัย

กรณีแพทย์ประจำโรงพยาบาลได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำจากโรงพยาบาลแล้ว

ยังได้รับค่าตอบแทนพิเศษในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคมจากโรงพยาบาลอีก ถือเป็นการปฏิบัติ

งานของลูกจ้างกับนายจ้างคนเดิม เงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้อันเนื่องมาจาก

การจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/09841 ลงวันที่ 19 กันยายน 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)