Skip to Content

ประเภทเงินได้พึงประเมิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทน

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทน


ข้อเท็จจริง

มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ประกอบการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ

ประกอบกิจการบริการทางวิชาการ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนสำคัญ มูลนิธิฯ ได้รับมอบหมายจาก

บุคคลภายนอกให้เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ โดยได้รับเงินค่าตอบแทนในการ

ดำเนินงานจากผู้มอบหมายแต่ละโครงการแยกต่างหากจากกัน ในการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิ

สถาบันฯ เจ้าของโครงการจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 3 ของค่าบริการแต่ละงวด เมื่อมูลนิธิ

สถาบันฯ ได้รับเงินค่าตอบแทนจากผู้มอบหมายแล้ว มูลนิธิสถาบันฯ ได้นำเงินเหล่านั้นจ่ายค่าตอบแทนแก่

บุคลากรและนักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2546 มีหัวหน้าทีมวิจัย

ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคนหนึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนจากมูลนิธิฯ ในการวิจัย

หลายโครงการได้รับเงินหลายครั้งเป็นค่าตอบแทนประมาณ 3,000,000 บาท มูลนิธิฯ จึงหารือว่า การ

จ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าทีมวิจัยด้านกฎหมายดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา

40(2) หรือมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(2), มาตรา 40(8)

แนววินิจฉัย

กรณีมูลนิธิฯ จ่ายค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำจากมูลนิธิฯ เงินค่าตอบแทนดังกล่าว

เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หากหัวหน้าทีมวิจัยด้าน

กฎหมายได้ทำร่วมกับบุคคลอื่นหรือมีลูกจ้างหรือสำนักงานและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารง

านจำนวนมาก

เงินที่ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/422 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)