Skip to Content

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


ข้อเท็จจริง

สภาฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยา

ศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอทราบว่า สภาฯ มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

สภาฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่

มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/6808 ลงวันที่ 06 สิงหาคม 2555

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)