Skip to Content

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 ภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่าย


ข้อเท็จจริง

บริษัท ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช, อุปกรณ์ และ

อะไหล่โรงสีทุกชนิด บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด 30 ตันต่อวัน

พร้อมโรงคลุม และเครื่องตรวจสอบคุณภาพผลิตผลกับสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในราคา

เครื่องละประมาณ 1,301,100 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินค้าจากสหกรณ์ฯ บริษัทฯ จะต้องถูกหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 เตรส, มาตรา 39, มาตรา 69 ทวิ, มาตรา 69 ตรี

แนววินิจฉัย

สหกรณ์ฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์ฯ แต่ไม่เข้าลักษณะเป็น

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามความหมาย "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่ง

ประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามเมื่อสหกรณ์ฯ จ่ายเงินได้

ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สหกรณ์ฯ ยังคงมีหน้าที่หัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากกรณี

ดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้า สหกรณ์ฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด อีก

ทั้งสหกรณ์ฯ ไม่มีฐานะเป็นองค์การของรัฐบาล จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69

ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกัน
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม)/484 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)