Skip to Content

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าจ้างจากการจัดอบรม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าจ้างจากการจัดอบรม


ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ก เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคลในสังกัดกระทรวง ข ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระยะที่ 1 โดยใช้เงินกู้ธนาคารโลก จ่ายให้มหาวิทยาลัย A ซึ่งเป็นนิติบุคคลด้านการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และมิได้เป็นส่วนของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น ประเทศ B เป็นค่าจ้างดำเนินการอบรม และเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สำนักงานฯ หารือว่า จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 39

แนววินิจฉัย

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัย A เป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลประเทศ B และมีสถานะเป็นส่วนราชการ ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1 โดยมหาวิทยาลัย A มิได้กระทำไปโดยมุ่งหวังผลประโยชน์หรือการแสวงหากำไร ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าอยู่ในกรอบหน้าที่ที่รัฐบาลพึงปฏิบัติ ดังนั้น มหาวิทยาลัย A จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย และเมื่อสำนักงาน ก จ่ายเงินได้ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยA จึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างไร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/5638 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)