Skip to Content

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร


ข้อเท็จจริง

องค์การฯ ได้รับหนังสือจากธนาคาร เพื่อขอรับหลักฐานแสดงการไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ องค์การฯ จึงขอให้กรมสรรพากรออกเอกสารหรือ

หนังสือรับรองดังกล่าวข้างต้น เพื่อจะได้นำไปแจ้งให้ธนาคารฯ ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ

แนววินิจฉัย

องค์การฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การฯ พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ไม่เป็น

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อได้รับดอกเบี้ย ธนาคารผู้จ่ายจึงไม่มีหน้าที่ต้องหัก

ภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายลงวันที่ 26 กันยายน

พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/1307 ลงวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)