Skip to Content

บริจาค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่ภาครัฐ

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่ภาครัฐ


ข้อเท็จจริง

กระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเด็กไทยด้วย ICT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 76 พรรษา และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้นและสร้างให้สังคมการศึกษาไทย

เป็น Knowledge-Based Education โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งแก่เด็กที่ไม่มี

พื้นฐานในโรงเรียนที่ขาดความพร้อมในชนบทกับเด็กที่มีพื้นฐานในโรงเรียนที่มีความพร้อมแต่ยังขาดการใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการดังกล่าว

ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การขอรับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกวดนักพัฒนาและ

ออกแบบโปรแกรม การจัดค่ายพัฒนาเยาวชนด้าน IT การจัดค่าย ICT เพื่อครูและอาจารย์ และการจัด

สัมมนาเด็กไทยใช้ ICT เป็นต้น โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 จะจัดให้มีกิจกรรมการขอรับการ

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงเรียนเป้าหมายเป็นลำดับแรก และจะ

ถ่ายทอดสดรายการดังกล่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เวลา

21.30 - 23.00 น. และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

กระทรวงฯ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องใหม่หรือ

เครื่องใช้แล้ว และสภาพดีรุ่นไม่ต่ำกว่า 486) ในการนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงขอทราบสิทธิประโยชน์ที่บุคคลธรรมดาหรือ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับเกี่ยวกับการหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ การคืน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสิทธิอื่น ๆ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 47(7), มาตรา 65 ตรี (3), มาตรา 81(1)(น)

แนววินิจฉัย

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่

สถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดย

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บุคคลธรรมดามีสิทธิหักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ทั้งนี้จะต้อง

ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว ตาม

มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าบุคคลธรรมดาบริจาคเป็นทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์) ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าว ผู้บริจาคไม่มีสิทธินำมูลค่าของทรัพย์สินมาหักลดหย่อนได้

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีผู้บริจาคเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน หรือบริจาค

ทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และสถานศึกษาที่เป็น

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้บริจาคมีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่าย

เพื่อการศึกษาในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตาม

มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ

ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44)ฯ ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2535

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1) กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่อยู่ในระบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ให้แก่สถานศึกษาตาม 1. จึงไม่อยู่ใน

บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

(2) กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในระบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ให้แก่สถานศึกษาตาม 1. เข้าลักษณะ

เป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม

มาตรา 81(1)(น) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/2288 ลงวันที่ 07 มีนาคม 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)