Skip to Content

บริจาค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินบริจาค

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินบริจาค


ข้อเท็จจริง

(1) พนักงานบริษัทฯ บริจาคเงินให้กับโรงเรียน ก สังกัดการศึกษาเอกชน กระทรวง

ศึกษาธิการ โดยบริจาคผ่านโบสถ์ทางคริสตศาสนา ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนดังกล่าว โดยโบสถ์คริสต

ศาสนาได้ออกใบเสร็จรับเงินในนามโบสถ์คริสตศาสนา และระบุเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารและเป็นทุน

การศึกษานักเรียน พนักงานบริษัทฯ จะสามารถนำใบเสร็จดังกล่าว ไปหักลดหย่อนเงินบริจาค ตาม

มาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

(2) ในกรณีบริจาคเงินดังกล่าว ผ่านโรงเรียนโดยตรง และโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน

ให้ จะนำไปหักลดหย่อนเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 47 (7) (ข)

แนววินิจฉัย

(1) กรณีบริจาคเงินให้โบสถ์ทางคริสตศาสนา และผู้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเป็น

หัวหน้าของโบสถ์หรือผู้มีอำนาจทำการแทนที่มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรของโบสถ์คริสตศาสนานั้น

ก็สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535

(2) กรณีบริจาคเงินให้กับโรงเรียน ก หากโรงเรียน ก เป็นสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ใบเสร็จรับเงินที่ออก

โดยโรงเรียนนั้นก็สามารถนำมาหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ทวิ ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม)/1857 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)