Skip to Content

บริจาค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหักรายจ่ายเงินบริจาค

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหักรายจ่ายเงินบริจาค


ข้อเท็จจริง

บริษัท ฯ ประกอบกิจการรับจ้างทำบัญชี บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาเป็นจำนวน 6,000 บาท จึงขอทราบว่า บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนสองเท่าของเงินบริจาคดังกล่าว ตาม พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420)ฯ

แนววินิจฉัย

หากเงินบริจาคดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ ดังต่อไปนี้

(1) จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 แห่ง พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/372 ลงวันที่ 04 มีนาคม 2551

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)