Skip to Content

บริจาค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 จึงขอทราบว่ากรณีการบริจาคที่ดินดังกล่าวบริษัท

ฯ จะได้รับยกเว้นภาษีอากรทุกประเภท ตามมาตรา 12 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 12 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522

แนววินิจฉัย

1. หากบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีบริษัทฯ

โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนฯ หรือได้บริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในกิจการของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลังจากได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขึ้นแล้ว จะได้รับยกเว้นภาษีอากร

ทุกประเภทและค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามมาตรา 12 ตรี แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ

2. หากบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกรณีบริษัทฯ บริจาค

ที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หลังจากได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นแล้ว จะได้รับยกเว้นภาษีอากรทุกประเภทและ

ค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามมาตรา 12 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนฯ
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/5666 ลงวันที่ 05 มิถุนายน 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)