Skip to Content

บริจาค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการศึกษา

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการศึกษา


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้บริจาคทรัพย์สินให้กับโรงเรียนฯ เป็นจำนวนมูลค่า

ของทรัพย์สิน 2,000,000.00 บาท ได้แก่ ครุภัณฑ์ เป็น จำนวน 676,320.00 บาท และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพครบวงจร เป็นจำนวน

1,323,680.00 บาท โรงเรียนฯ เป็น สถานศึกษาตามนโยบายที่จะระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพ โดยโอนครุภัณฑ์และอาคารให้

โรงเรียนฯ หลังจากที่บริษัทฯ จัดซื้อและว่าจ้างก่อสร้างเสร็จแล้ว ออกใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียนฯ กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ อาคาร

และที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ ของสถานศึกษา เป็นอาคารพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน บริษัทฯ ขอทราบว่า การบริจาคครุภัณฑ์พร้อม

การก่อสร้างอาคารให้กับโรงเรียนฯ นำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ได้มากน้อยเพียงใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3(2) พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547

แนววินิจฉัย

การบริจาคโดยการโอนทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่

โรงเรียนฯ ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการจัดหา หรือจัดสร้างอาคาร และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาตามนโยบายที่จะ

ระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพ ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ดังนั้น หากรายจ่ายที่บริษัทฯจ่ายไปเพื่อก่อ

สร้างอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพครบวงจร พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดของประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ก็จะได้รับสิทธิทางภาษีอากร ตามมาตรา 3(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.

2547
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/3368 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)