Skip to Content

นำเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าสินค้า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าสินค้า


ข้อเท็จจริง

บริษัท ส. ทำสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ประตูงานรถไฟฟ้ากับ บริษัท พ. ซึ่งเป็น

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดย บริษัท พ. จะเป็นผู้ออกใบสั่งซื้อ

สินค้าไปยังผู้ขายในต่างประเทศ และให้ บริษัท ส. เป็นผู้นำเข้าสินค้าแทน บริษัท พ.ในการชำระค่า

สินค้า บริษัท ส. จะเปิด L/C ไปยังผู้ขายที่อยู่ในต่างประเทศโดยตรงในนามของ บริษัท ส. เป็น

จำนวนเงินร้อยละ 60 ของค่าตอบแทนทั้งหมดตามสัญญา ส่วนค่าธรรมเนียมการเปิด L/C ค่า

ภาษีอากรขาเข้า ค่า SHIPPING ที่ บริษัท ส. ทดรองจ่ายแทน บริษัท พ. จะหักจากค่าตอบแทนตาม

สัญญาในภายหลัง บริษัท ส. จึงหารือว่า

1. บริษัท ส. จะนำค่าใช้จ่ายในการออก L/C ค่าอากรขาเข้า และค่า SHIPPING มาเป็น

รายจ่ายได้หรือไม่

2. บริษัท ส. จะนำภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้ามาถือเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

3. กรณี บริษัท ส. ต้องจ่ายค่าตอบแทนส่วนต่างภายหลังจากหักมูลค่า ของสินค้า ค่าอากร

ขาเข้า ค่า SHIPPING และค่าธรรมเนียมการเปิด L/C แล้ว

3.1 ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายได้หรือค่าตอบแทนจากการขายสินค้าของบริษัท พ.

หรือไม่

3.2 ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ถ้ามีจะคิดจากยอดไหน

3.3 บริษัท ส. จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ คิดจากจำนวนใด และอัตรา

เท่าใด

3.4 บริษัท พ. จะต้องออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จำนวนใด และแสดง รายการ

อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 77/1(8), มาตรา 77/2(1), มาตรา 79(4), มาตรา 77/1(11), มาตรา 77/1(18)(ก), มาตรา 82/5(3), มาตรา 65 ตรี (13)

แนววินิจฉัย

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.1 กรณีของผู้ขาย

บริษัท ส. ทำสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งประตูสำหรับงานรถไฟฟ้ากับ บริษัท พ. โดย

ไม่ได้แยกราคาค่าสินค้าและค่าบริการออกจากกัน เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)

แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่

เนื่องจากสินค้าดังกล่าวต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และ บริษัท พ. ได้โอนสินค้าให้ บริษัท ส. เป็น

ผู้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากร บริษัท พ. ไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าส่วนที่

นำเข้าจากต่างประเทศที่โอนให้ บริษัท ส. เป็นผู้นำเข้า มารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(9) ของ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข

ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่

26 สิงหาคม พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ดังนั้น บริษัท พ. จึงต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่า

ของค่าตอบแทนตามสัญญาหักด้วยมูลค่าสินค้าส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งได้โอนให้บริษัท เสริมมิตรฯ

เป็นผู้นำเข้าแล้ว

1.2 กรณีของผู้ซื้อ

บริษัท ส. เป็นผู้กระทำพิธีการนำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ

เจ้าพนักงานศุลกากร บริษัท ส. จึงมีฐานะเป็นผู้นำเข้า ตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัท ส.ย่อมนำภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาถือเป็นภาษีซื้อของ บริษัท ส. ได้ตาม

มาตรา 77/1(18)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ส่วนการที่ บริษัท ส. ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน บริษัท พ. ในกรณีต่าง ๆ เช่น

ค่าธรรมเนียมการเปิด L/C ค่าอากรขาเข้า ค่า SHIPPING และจะเรียกเก็บเงินดังกล่าวคืนใน

ภายหลัง โดยหักจากค่าตอบแทนตามสัญญาที่ต้องจ่ายให้บริษัท พ. เงินจำนวนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็น

เงินทดรองจ่าย บริษัท ส. ไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีที่เกิดจากรายจ่ายต่าง ๆ ที่

ทดรองจ่ายแทน บริษัท พ. มาถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่ง

ประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่ใช่ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการ จึงต้องห้ามตามมาตรา 82/5(3)

แห่งประมวลรัษฎากร

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายจ่ายค่าธรรมเนียมการเปิด L/C ค่าอากรขาเข้า และค่า SHIPPING ที่ บริษัท ส.

ทดรองจ่ายแทน บริษัท พ. บริษัท ส. ไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายจ่าย ซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือ

เพื่อกิจการโดยเฉพาะ ตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ส. จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาให้กับ บริษัท พ. โดยหักมูลค่าของสินค้าที่นำเข้า

และหักค่าธรรมเนียมการเปิด L/C ค่าอากรขาเข้า และค่า SHIPPING ที่ทดรองจ่ายแทน บริษัท พ.

การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าตามสัญญาซื้อขาย บริษัท ส. จึงไม่มีหน้าที่

ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/3625 ลงวันที่ 18 เมษายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)