Skip to Content

ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝากเงิน

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝากเงิน


ข้อเท็จจริง

เนื่องจากธนาคารฯ ได้เปิดสาขาเพื่อให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม โดยการ

ดำเนินการของธนาคารฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ฝากเงินที่ต้องการผลตอบแทนในเงินฝาก ต้องให้ความ

ยินยอมต่อธนาคารฯ ในการที่จะนำเงินฝากของตนไปลงทุน และเมื่อการลงทุนดังกล่าวมีผลกำไร

ธนาคารฯ จะแบ่งผลกำไรให้กับผู้ฝากเงินรายนั้นในรูปเงินปันผล แต่หากการลงทุนนั้นขาดทุน ผู้ฝากเงิน

ต้องตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ หักเงินฝากเฉลี่ยตามส่วนที่ขาดทุนนั้น (คำขอเปิดบัญชีหน้าที่ 10 วรรคท้าย)

สำหรับผู้ฝากเงินที่ไม่ตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ นำเงินฝากไปลงทุน ผู้ฝากเงินรายนั้นจะไม่ได้รับผล

ตอบแทนในเงินฝากและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรักษาทรัพย์ให้กับธนาคารฯ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด

(คำขอเปิดบัญชีหน้าที่ 2 ข้อ 4) ธนาคารฯ หารือว่า ธนาคารฯ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับ

ผลตอบแทนที่ธนาคารฯ จะจ่ายให้ผู้ฝากเงินที่ตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ นำเงินฝากไปลงทุนในอัตรา

เท่าใด ทั้งกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(4)(ก), มาตรา 50(2), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ

แนววินิจฉัย

1. ผลตอบแทนที่ผู้ฝากเงินได้จากการนำเงินมาฝากกับธนาคารฯ เข้าลักษณะเป็น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

2. ดังนั้น เมื่อธนาคารฯ จ่ายเงินได้ให้กับผู้ฝากเงินดังกล่าว ธนาคารฯ มีหน้าที่ในการหัก

ภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

2.1 กรณีผู้ฝากเงินเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้อง

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินที่จ่าย ตามมาตรา 50(2) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

2.2 กรณีผู้ฝากเงินเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แยกพิจารณาได้ ดังนี้

(ก) กรณีผู้ฝากเงินเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน

ประเทศไทยนอกจากที่ระบุใน (ข) แต่ไม่รวมถึงธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ และบริษัท

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัท

บริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณ

หักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0

(ข) กรณีผู้ฝากเงินเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึง

มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคารฯ มี

หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0 ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่

ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/10955 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)