Skip to Content

ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้กู้เงิน (Front End Fee)

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้กู้เงิน (Front End Fee)


ข้อเท็จจริง

ธนาคารฯ ได้มีข้อตกลงให้กู้ยืมเงินเป็นพิเศษ ดังนี้

1. ธนาคารฯ ตกลงให้กู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้า โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในปีแรก

อัตราร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่สองร้อยละ 3.5 ต่อปี และปีที่สามร้อยละ 4.5 ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยใน

อัตรา Minimum loan rate (MLR) ของธนาคารลบด้วยอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อให้ลูกค้านำเงินกู้

ดังกล่าวไปซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

2. โดยเหตุที่ผู้ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ (ผู้ประกอบกิจการ) ต้องการที่จะให้ลูกค้า

ผู้ซื้อบ้านไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในปีแรก (ปีแรกร้อยละ 0) ดังนั้น ในกรณีธนาคารฯ ได้อนุมัติสินเชื่อฯ แก่

ลูกค้ารายนั้น ผู้ประกอบกิจการตกลงที่จะชำระดอกเบี้ยปีแรกในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีให้แก่ธนาคารฯ แทน

ลูกค้า โดยถือเป็นค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืม (Front-end fee) ในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินกู้

ซึ่งระบุในสัญญากู้เงินสินเชื่อฯ ในวันที่ลูกค้ารับโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการและจดจำนองที่ดินและบ้าน

กับธนาคาร

3. เมื่อผู้ประกอบกิจการชำระค่าธรรมเนียมการให้กู้เงิน (Front-end fee) ตามข้อ 2

ข้างต้นแก่ธนาคารฯ แล้ว ธนาคารฯ จะทำสัญญากู้เงินสินเชื่อฯ กับลูกค้ารายนั้น ๆ ตามแบบสัญญา

มาตรฐานของธนาคารฯ แต่เพื่อผลในทางการตลาด ธนาคารฯ อาจจะระบุในสัญญากู้เงินสินเชื่อฯ ว่า

อัตราดอกเบี้ยในปีแรกเป็นร้อยละ 0 ต่อปีกรณีดังกล่าวข้างต้นจะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(4)(ก), มาตรา 91/5(1) และมาตรา 65 ตรี

แนววินิจฉัย

1. ค่าธรรมเนียมการให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

2. ภาระภาษีของผู้ที่เกี่ยวข้องแยกพิจารณาได้ดังนี้

2.1 ธนาคารฯ

2.1.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ก) ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้จากผู้ประกอบกิจการมารวมคำนวณ

เป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

(ข) กรณีที่ธนาคารฯ เรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าในอัตรา

ต่ำกว่าราคาตลาด ในกรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65

ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร

2.1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการธนาคารฯ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ตามมาตรา 91/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องนำรายรับที่ได้รับมาเสีย

ภาษีธุรกิจเฉพาะโดยฐานภาษีสำหรับกิจการย่อมเป็นไปตามมาตรา 91/5(1) แห่งประมวลรัษฎากร

2.2 ผู้ประกอบกิจการ

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีข้อตกลงตามสัญญากับธนาคารฯ ว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียม

การให้กู้เงินและหรือดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวแทนผู้กู้ หากธนาคารฯ อนุมัติเงินกู้ให้ผู้กู้เพื่อนำเงินกู้ไปซื้อ

ที่อยู่อาศัยจากผู้ประกอบกิจการ เงินที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายไปจึงเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการหากำไร ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่ง

ประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/11062 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)