Skip to Content

จ้างทำของ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีรับฟอกหรือพิมพ์ผ้าตามแบบและรหัสของผู้ผลิต

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีรับฟอกหรือพิมพ์ผ้าตามแบบและรหัสของผู้ผลิต


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปลีกและส่งผ้าพิมพ์และผ้าฟอกขาวทุกชนิด ต่อมา

บริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายให้ลูกค้าซื้อผ้ามาให้บริษัทฯ ฟอกหรือพิมพ์ตามแบบและรหัสผ้าของบริษัทฯ กรณี

ดังกล่าวจะถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหรือไม่ และบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่

อย่างใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.4/2528 ฯ

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าฟอก ผ้าพิมพ์ และได้จำหน่ายสินค้าที่

ผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นปกติธุระ กรณีถือเป็นการขายสินค้า บริษัทฯ มีฐานะเป็นผู้ผลิต ดังนั้น ผู้จ่ายเงินค่าซื้อ

สินค้าไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด

2. กรณีบริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายให้ลูกค้านำผ้ามาให้บริษัทฯ ฟอกหรือพิมพ์ตามแบบและรหัสที่

บริษัทฯ ผลิตอยู่แล้ว เป็นกรณีลูกค้านำผ้ามาจ้างให้บริษัทฯ ฟอกหรือพิมพ์โดยมุ่งในผลสำเร็จของงาน จึง

เข้าลักษณะเป็นการจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเข้าลักษณะ

เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินที่เป็น

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0

ตามข้อ 8 (2) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม

มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/03364 ลงวันที่ 16 เมษายน 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)