Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร


ข้อเท็จจริง

กรณีที่บริษัท ก จำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จ่ายค่านายหน้าในการแนะนำลูกค้า

ออกไปให้กับบริษัท A ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย นั้น บริษัท ก

จำกัด จะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร จากค่านายหน้าที่จ่าย

หรือไม่ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70

แนววินิจฉัย

เนื่องจากค่านายหน้าในการแนะนำลูกค้า เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ดังนั้น หากบริษัท A

มีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ถูกจำกัดสิทธิประโยชน์ในการใช้อนุสัญญาตามข้อ 18

แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน เมื่อบริษัท ก

จ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัท A ซึ่งไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัท ก ไม่มีหน้าที่ต้อง

หักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากค่านายหน้าดังกล่าวแต่อย่างใด ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาดังกล่าว

และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/09288 ลงวันที่ 07 กันยายน 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)