Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสัญญาการจัดการ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสัญญาการจัดการ


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการจัดหางานและให้บริการ outsource staff บริษัทฯ ทำสัญญาการจัดการกับ บริษัท ข. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และไม่มีสถานประกอบการถาวรอยู่ในประเทศไทย ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทที่มีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มบริษัทจำนวน 4 บริษัท ที่ทำสัญญากับบริษัท ข. โดยบริษัท ข. จะให้บริการด้านการบริหารจัดการทั่วไป วางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาด และติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ พิจารณาทบทวนผลการดำเนินการด้านการเงิน และการให้ความช่วยเหลือโดยทั่วๆไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารของกลุ่มบริษัทใน ประเทศต่างๆ บริษัทฯ ขอหารือว่า ค่าบริการตามสัญญาการจัดการที่บริษัทฯ ชำระให้แก่บริษัท ข. เป็นรายได้หรือกำไรจากธุรกิจ ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (อนุสัญญาฯ) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

หากบริษัท ข. ให้บริการด้านการบริหารจัดการทั่วไป วางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาด และติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ พิจารณาทบทวนผลการดำเนินการด้านการเงิน และการให้ความช่วยเหลือโดยทั่วๆไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหาร โดยไม่มี การให้แผนผัง สูตรหรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือสิทธิในการใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์ เงินได้จากการให้บริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการรับทำงานให้ ถือเป็นกำไรจากธุรกิจ ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาฯ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 ดังนั้น เมื่อบริษัท ข. ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินดังกล่าว จึงไม่มีหน้าที่ในการหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/2754 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)