Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน


ข้อเท็จจริง

สถาบันการบินพลเรือน เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินและดำเนินกิจการ

เกี่ยวกับบริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับการบิน สถาบันฯ จึงหารือว่า

กรณีสถาบันฯ เช่าเครื่องบินแบบเครื่องยนต์กังหันไอพ่นจากประเทศอังกฤษโดยบริษัทที่ให้เช่าเครื่องบิน

ไม่มีสำนักงานหรือตัวแทนในประเทศไทยและมิได้ประกอบกิจการสายการบิน การดำเนินการดังกล่าว

สถาบันฯ จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่เพียงใด 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีสถาบันฯ จ่ายเงินค่าเช่าเครื่องบิน ให้แก่คู่สัญญา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

ที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย ผู้ประกอบการที่ให้บริการใน

ต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น

ตามมาตรา 82/13 แห่งประมวลรัษฎากร โดยสถาบันฯ มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา

83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร

2. ภาษีเงินได้สถาบันฯ จ่ายเงินค่าเช่าเครื่องบินให้แก่คู่สัญญาที่อยู่ในประเทศอังกฤษเงิน

ค่าเช่าดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ตามข้อ 8 แห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเมื่อผู้ให้เช่ามิได้มี

สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เงินค่าเช่าดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้ใน

ประเทศไทย สถาบันฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

แต่อย่างใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70, มาตรา 82/13, มาตรา 83/62

แนววินิจฉัย
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/7797 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)