Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม


ข้อเท็จจริง

บริษัท ประกอบกิจการขายรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้กู้ยืม

เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเอื้ออำนวยให้ธนาคารพิจารณาให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน จึงจำเป็นต้องมีหนังสือค้ำประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในการกู้ยืมของผู้ให้กู้ บริษัท ในต่างประเทศ ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มีสถานประกอบการที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจการค้าทั่วไป มิใช่สถาบันการเงิน ได้ทำสัญญาค้ำประกันเพื่อออกหนังสือค้ำประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในการกู้ยืมของบริษัทฯ ที่ได้กู้ยืมจากธนาคารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการตอบแทนการออกหนังสือค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว บริษัท ในต่างประเทศ จึงคิดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันเงินกู้ยืม ในอัตราร้อยละ 0.5 (0.5%) ต่อปี ของยอดเงินที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมตามระยะเวลาของการกู้ยืมและถ้าการชำระเงินค่าธรรมเนียมล่าช้า บริษัทฯจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในเงินดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคิด 360 วันเป็นหนึ่งปี สำหรับรอบระยะเวลานับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียม จนถึงวันที่บริษัทในต่างประเทศ ได้รับการจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน บริษัทฯ จึงหารือว่า เมื่อบริษัทฯ ส่งเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้และนำส่งหรือไม่ นั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(4)(ก) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้ บริษัท ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นำส่งกรมสรรพากร ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด

2. กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันล่าช้า ทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินดังกล่าวให้บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการกู้ยืม ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีนำส่ง ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 11 วรรค 2(ข) และวรรค 4 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/17901 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2540

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)