Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าบริการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าบริการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ให้กับบริษัทในต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท V. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินการตรวจรับรองคุณภาพ ISO 90012000 ด้านระบบบริหารการจัดการและคุณภาพสินค้าที่ส่งออก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ โดยในการสั่งซื้อแต่ละครั้งลูกค้ามิได้ขอดูใบรับรองดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าจ้างในการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 90012000 ดังกล่าว โดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารให้กับบริษัท V. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอทราบว่าบริษัท ฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าจ้างดังกล่าว หรือไม่ นั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70 ประกอบมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18)ฯ พ.ศ. 2505

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าบริการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 90012000 ด้านระบบบริหารการจัดการและคุณภาพสินค้าที่ส่งออกตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นกำไรธุรกิจ เมื่อบริษัท V. ผู้ให้บริการมิได้ให้บริการ โดยผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/3688 ลงวันที่ 03 พฤษภาคม 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)