Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก.ได้ร่วมทุนกับบริษัท ข. ลงทุนจัดตั้งบริษัท ค.และได้ลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ง. จาก

บริษัท ข. โดย เอ็น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ได้ให้

คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยเป็นคนกลางในการร่วมทุนจัดตั้งบริษัท ค.และให้คำปรึกษาทางด้าน

การเงินเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ง. ซึ่งการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและ

การเงินดังกล่าวสามารถจัดหาได้จากสำนักงานที่ปรึกษาในประเทศไทย แต่เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

เอ็น ได้ว่าจ้างสำนักงานที่ปรึกษาทางกฎหมายและการเงินแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มี

สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการ และ เอ็น ได้แจ้งหนี้มายังบริษัทฯ ในนาม

ของ เอ็น เอง บริษัทฯ หารือว่า

1 เนื่องจาก เอ็น นิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่นไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนั้น

ภายใต้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เงินได้ค่าที่ปรึกษาทาง

กฎหมายและการเงินที่ เอ็น เรียกเก็บจากบริษัทฯ ถือเป็นกำไรธุรกิจหรือไม่ และเมื่อบริษัทฯ จ่าย

เงินได้ค่าที่ปรึกษาดังกล่าวให้กับ เอ็น บริษัทฯ ไม่ต้องหักภาษีจากเงินได้ดังกล่าว และไม่ต้องนำส่งภาษี

จากเงินได้นั้น ใช่หรือไม่

2. หากบริษัทฯ ต้องหักภาษีจากเงินได้ดังกล่าว และต้องนำส่งภาษีจากเงินได้นั้น บริษัทฯ จะ

ต้องดำเนินการอย่างไร และมีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม อย่างไรบ้าง นั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการเงินให้แก่

เอ็น ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย โดย

เอ็น ได้ไปว่าจ้างสำนักงานที่ปรึกษาแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีสถานประกอบการถาวรใน

ประเทศไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการ และ เอ็น ได้แจ้งหนี้มายังบริษัทฯ ในนามของ เอ็น เอง เมื่อบริษัทฯ

จ่ายเงินได้ค่าบริการที่ปรึกษาดังกล่าวให้แก่ เอ็น นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมิได้

ประกอบกิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เงินค่าที่ปรึกษาดังกล่าวถือเป็นกำไรจาก

ธุรกิจ เอ็น จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ตามข้อ 7 ของอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่

เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้จึงไม่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย

และไม่ต้องนำส่งภาษีจากเงินได้นั้น ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/2975 ลงวันที่ 04 เมษายน 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)