Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายซอฟท์แวร์ในประเทศไทย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายซอฟท์แวร์ในประเทศไทย


ข้อเท็จจริง

บริษัท ไอ. (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจจำหน่าย ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ในประเทศไทย ได้นำเข้า ซอฟท์แวร์จากบริษัทในประเทศต่างๆ 11 ประเทศ คือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์รัฐรัสเซีย เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่และสถานที่ตั้งในประเทศไทย บริษัทฯ ขอหารือว่า การที่บริษัทฯ ชำระค่าซอฟท์แวร์ไปยังผู้ขายในต่างประเทศทั้ง 11 ประเทศ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย หรือไม่ ในอัตราเท่าใด และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

เนื่องจากค่าตอบแทนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ เข้าลักษณะเป็นเงินได้ตาม มาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าซอฟท์แวร์ให้กับบริษัทเจ้าของ ลิขสิทธิ์ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 และยื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด.54 พร้อมนำส่งภาษีที่หักไว้ ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ดี หากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อัตราภาษีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ ต้องหักไว้ จะได้รับการลดลงเหลือร้อยละ 5 ของเงินได้ ตามข้อ 12 แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย กับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยง การรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และตามข้อ 13 แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทย กับประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ แล้วแต่กรณี นอกจากนั้น หากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ อัตราภาษีดังกล่าว จะได้รับการลดลง เหลือร้อยละ 10 ของเงินได้ตามข้อ 12 แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อการเว้น การเก็บภาษีซ้อนฯ
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/2891 ลงวันที่ 03 มิถุนายน 2551

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)